Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Mitch Computer Service betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Naast deze algemene voor waarden kan Mitch Computer Service aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden.De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Mitch Computer Service niet geaccepteerd.
1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij Mitch Computer Service.
1.5 Mitch Computer Service houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle offertes opgesteld door Mitch Computer Service zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op de Mitch Computer Service internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten met Mitch Computer Service komen pas dan tot stand wanneer Mitch Computer Service een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld.Mitch Computer Service heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
Artikel 4 Afbeeldingen
4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten,afmetingen,kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Mitch Computer Service internetsite,in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De artikelen van Mitch Computer Service worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Mitch Computer Service.
5.2 De prijzen zijn,indien anders vermeld,inclusief BTW,in Euro en exclusief verzendkosten.
5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Mitch Computer Service geleverde goederen of diensten vooruit betaald te worden op rekeningnummer 49.63.18.268 t.n.v. Mitch Computer Service te Berg aan de Maas.
5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5 Niet tijdige betaling geeft Mitch Computer Service het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.6 Mitch Computer Service is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Mitch Computer Service te verrichten prestaties.
5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Mitch Computer Service verrekening van facturen toe te passen.
5.8 Door Mitch Computer Service in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1 De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Mitch Computer Service.
6.2 Mitch Computer Service is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Mitch Computer Service behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Mitch Computer Service aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Mitch Computer Service ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Mitch Computer Service van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Mitch Computer Service en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen.Mitch Computer Service is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook.Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Mitch Computer Service of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden.In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Mitch Computer Service blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering/ het betreffende onderdeel.
9.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Mitch Computer Service in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Mitch Computer Service niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Mitch Computer Service.
9.3 De afnemer vrijwaart Mitch Computer Service te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.4 Aansprakelijkheid van Mitch Computer Service voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.5 Mitch Computer Service is bij het uitoefenen van de Service in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Mitch ComputerService weinig of geen invloed op kan uitoefenen.Mitch Computer Service kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van Mitch Computer Service met genoemde derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Mitch Computer Service.
9.6 Mitch Computer Service is niet aansprakelijk voor de schade verband houdende met zgn.cyber-risico’s waarbij via een (communicatie-) netwerk,dataverkeer ontregeld wordt, informatiedragers, data, infrastructuur en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan of niet meer toegankelijk zijn als gevolg van hacken, crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen, verspreiden van computervirussen, etc.

Copyright © 2016
Alle rechten voorbehouden – Mitch Computer Service.